Stichting Acties Lionsclub Delft Princestad is geregistreerd onder RSIN nummer 821452113 als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn de donaties aan de Stichting en donaties door de Stichting vrijgesteld van schenkbelasting. De donaties komen dus via de stichting, zonder heffing van schenkbelasting, volledig ten goede aan Stichting. Donateurs kunnen ook gebruik maken van belastingvoordelen met betrekking tot de gedane giften aan de Stichting. Particuliere donateurs van een ANBI kunnen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook voor ondernemingen is het mogelijk om hun giften onder voorwaarden af te trekken van de vennootschapsbelasting.

De werkzaamheden van de stichting bestaan primair uit medewerking  te verlenen aan de uitvoering van de charitatieve acties van de Lionsclub Delft-Princestad.

Deze uitvoering geschiedt in de vorm van het organiseren van verkoop- of andere acties ten behoeve van de door de club vastgestelde goede doelen, dan wel het verlenen van administratieve bijstand daarbij, de controle op de inkomsten en kosten en de besteding conform daartoe door de club genomen besluit dan wel het functioneren als ontvangst- en betaaladres van de opbrengsten en bestemmingen van deze gelden.

De Stichting ontvangt voorts giften die in het kader van deze acties van de club worden gedaan en verzorgt de overmaking naar de bestemmingen.

De Stichting verifieert of aan betalingsverzoeken van de club  een geldige besluitvorming ten grondslag ligt en of voldoende middelen beschikbaar zijn ter uitvoering.

De Stichting rapporteert aan het bestuur van de club periodiek over de stand van haar middelen en over het , al dan niet in het kader van acties, gevormde tegoed onder haar beheer en de gedane uitgaven voor kosten en wegens bestedingen aan de opgegeven “goed doelen”.

De Stichting onderneemt verder die initiatieven die zij vindt passen bij haar doelstellingen dan wel bij de besluitvorming in de club over charitatieve acties.

Het bestuur bestaat uit Dhr. P.C. Vogelaar (voorzitter), Dhr. R. van Pelt (penningmeester) en Dhr. B. Pil (secretaris).

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Het postadres van de Stichting is Straat van Malakka 68, 2622KM Delft

Voor de financiele verslagen verwijzen wij naar  de website van de stichting Acties Lions Delft Princestad

De statuten van de stichting kunt u hier inzien